A Zsinat Elnöksége

A Zsinat Elnöksége képviseli a Magyarországi Református Egyházat a világkeresztyénség szervezeteinél, a külföldi és hazai egyházaknál, eljár az állam illetékes szerveinél, valamint tartja a kapcsolatot az ökumenikus szervezetekkel. A Zsinat Elnöksége az aktuális zsinati ciklusban:

Bogárdi Szabó István

dr. Szabó István

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi elnöke
Dunamelléki Református Egyházkerület
püspök
Budapest-Budahegyvidéki Református Egyházközség
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
"Az ég és a föld elmúlnak, de az én beszédeim soha el nem múlnak." (Máté 24,35)
1956-ban született Sárbogárdon, hétgyermekes lelkészcsaládban. Nős, felesége innovációs szaktanácsadó. Három gyermekük van, egy unokájuk. 1997-től a Budahegyvidéki Egyházközség lelkésze, előtte Sáregresen, Józsefvárosban és Külső-Üllői úton szolgált. 1983-ban Chicagóban szerezte meg a magiszteri fokozatot, 1994-ben doktori vizsgát tett, 1998-tól a pápai teológián tanít, 2002-ben habilitált. 2003-tól a Dunamelléki Egyházkerület püspökeként szolgál, ebben a tisztségében harmadik ciklusát tölti.
dr. Huszár Pál portré

dr. Huszár Pál

Tagság jellege: A Zsinat világi elnöke
Dunántúli Református Egyházkerület
főgondnok
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Gazdasági Bizottság, Külügyi és Ökumenikus Bizottság
„De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem fáradnak el." (Ézs 40,31)
1941-ben született Várpalotán. Huszonnyolc évig dolgozott szülővárosában gimnáziumi tanárként, 1992-től nyugdíjazásáig a Veszprémi Egyetem Német Nyelv és Irodalom Tanszékén tanított. A Pápai Református Teológiai Akadémia eddig hét kötetét jelentette meg. Könyvet írt egyebek mellett Kálvin János életéről és reformátori tevékenységéről, fordított a Kálvin Kiadó felkérésére. Két évtizede a Várpalotai Református Egyházközség presbitere, 2009-től a Dunántúli Református Egyházkerület főgondnoka s ebben az időszakban az MRE Zsinatának világi elnöke.
Fekete Károly portré

dr. Fekete Károly

Tagság jellege: A Zsinat lelkészi alelnöke
Tiszántúli Református Egyházkerület
püspök
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
Kisvárdán született 1960-ban, többgenerációs lelkészcsaládban. Négy gyermek édesapja. 1988-1992 között beosztott lelkész volt a Debrecen-Nagytemplomi Egyházközségben, ezzel párhuzamosan kezdett tanítani a debreceni teológián. 1997 és 2005 között, illetve 2011-től 2015-ig a Debreceni Református Hittudományi Egyetem rektora volt. Doktori fokozatot 1995-ben gyakorlati teológiából szerezte Kolozsváron, habilitációs vizsgát a budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemen tett 2009-ben. A MRE Doktorok Kollégiumának 2003 őszétől alelnöke. A Tiszántúli Egyházkerület püspökeként az első ciklusát tölti.
Ábrám Tibor portré

Ábrám Tibor

Tagság jellege: A Zsinat világi alelnöke
Tiszáninneni Református Egyházkerület
főgondnok
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon, Miskolc
Zsinat Elnöksége, Zsinati Tanács, Elnökségi Tanács
„...az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus." (Ef 4,15) „...aki vezet, olyan legyen, mint aki szolgál." (Lk 22,26)
1961-ben született a partiumi Tasnádszántón, ahol akkor édesapja lelkészként szolgált. A kolozsvári Bolyai Tudományegyetemen szerzett fizikus és középiskolai fiikatanári képesítést. 1985-ben kötött házasságot, miskolci feleségével hat gyermeket nevelnek. 1986–1993 között a Miskolci Egyetem Fizika Tanszékén dolgozott, 1993-ban a Lévay József Református Gimnázium újraindításával bízták meg, melynek azóta is igazgatója. A miskolc-avasi református gyülekezet presbitere, 2006-tól missziói gondnoka. 2003-tól a Tiszáninneni Egyházkerület főgondnoka.