Az egyházi oktatásügyhöz kapcsolódó alapítványok, egyesületek

A református oktatásügy különböző területeit zsinati, valamint Kárpát-medencei alapítású alapítványok és más szerveződések is segítik.

Kárpát-medencei Református Oktatási Alap (KMROA)

A Kárpát-medencei Református Oktatási Alap célja, hogy támogassa az egyházi oktatást, a magyar református nevelést. A kezdeményezésre 2009-ben a Magyar Református Középiskolák Találkozóján (Sepsiszentgyörgy) került sor. A KMROA működési elvét a Kárpát-medence református oktatási intézményeinek első közös tanévnyitóján (Miskolc, 2010. augusztus 28.) az egyházkerületek oktatásügyi koordinátorai egyeztették.

Felhívás 2019

Bővebben az adománygyűjtésről

A KMROA adománygyűjtése nem a működtetésre és felújításra szolgáló állami források felhasználásával és nem is a diákok közvetlen adományaiból történik. A KMROA pénzügyi bevételeinek legfőbb tételét a református köznevelési intézmények növendékeinek, valamint a szülőknek és a pedagógusoknak adománygyűjtése képezi (első alkalommal összehangoltan 2010 októberében a Kárpát-medence egész területén). Az adománygyűjtés segítségével – a tényleges anyagi támogatás megszervezése mellett – az egyházi oktatást körülvevő közvélemény figyelme ráirányul(hat) a magyar református nevelés és a nemzet egészére.

Az adománygyűjtés konkrét céljairól minden esztendőben a Generális Konvent elnöksége dönt. 2019-ben a tizedik adománygyűjtés kedvezményezettje kivételesen nem magyar református köznevelési intézmény, hanem a Szíriai Örmény Református Egyház (Armenian Evangelical Churches in Syria) fenntartásában működő DAMASZKUSZI KERESZTYÉN ÁLTALÁNOS ISKOLA (Evangelical Elementary School – Damascus) felújítása és működési feltételeinek javítása.Református Tehetséggondozó Alapítvány

Az RTA célja a református tehetséggondozás támogatása, amelyet a Református Pedagógiai Intézettel és a Református EGYMI-vel egyeztetve végez, továbbá a református egyház és hazánk jövője szempontjából meghatározó jelentőségű köznevelési, szakképzési és felsőoktatási intézmények tehetséges növendékeinek felkarolása. E tevékenység felöleli a kiemelkedő képességű gyermekek és növendékek felkutatását, a hátrányos helyzetűek támogatását, valamint az oktatási intézményen belüli és kívüli tehetséggondozását.

Az Alapítvány konkrét feladatai közé tartozik a tehetséggondozási programok és munkatervek készíttetése, a tehetséges diákok felkutatása, a hátrányos helyzetű tehetséges diákok támogatása pályázatok útján, a református oktatási intézményekből kikerülő tehetséges fiatalok sorsának figyelemmel kísérése, a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos tevékenység, tehetséggondozó táborok, rendezvények támogatása, a református tehetséggondozás területét felölelő írások, publikációk megjelenésének támogatása.

Az Alapítvány kuratóriuma

Ábrám Tibor (Miskolc), Bajusz Árpádné (Gödöllő), Győri József (Debrecen), Molnár Tímea (Kaposvár), dr. Papp Kornél (Halásztelek), Tombor László (Érd), dr. Veres Bertalan (Debrecen).

A Kuratórium elnöke: Tombor László.

Székhely: 1146 Budapest, Abonyi u. 21.Országos Református Tanáregyesület (ORTE)

Elnök: Csernabuczky Ferenc
Székhely: 4026 Debrecen, Kálvin tér 16.
Telefon: (+36 48) 311 422
E-mail: orte@drkg.hu

Az Országos Református Tanáregyesület összefogja a magyar református iskolaügyért tenni akaró pedagógusokat és személyeket. Erősíti a református iskolák protestáns szellemiségét rendezvényekkel, iskolák közötti együttműködéssel és az iskolák és gyülekezetek közötti kapcsolatok ápolásával. Tagjainak érdekeit védi.

Részletek az ORTE-ről

Az 1902-ben, a Debreceni Református Kollégiumban alapított szervezet 1992-ben ugyancsak a Debreceni Kollégiumban indult újra. Az egykori Kárpát-medencei kitekintésű Tanáregyesület azóta is kapcsolatot tart olyan református iskolákkal és tanárokkal, akik a jelenlegi országhatárokon kívül élnek és dolgoznak.

Az ORTE évenként közgyűlést tart és szakmai konferenciát rendez. Támogató oktatási intézményei révén (óvodától egyetemig) mintegy 1100 tagot képvisel.

Az Egyesület Alapszabálya lehetőséget nyújt arra is, hogy a református iskolákban tanító nem református felekezetű kollégák, valamint a nem egyházi iskolákban oktató református tanárok is szerepet vállaljanak az ORTE-ban.Református Iskolák Diáksportegyesülete

A református iskolák diákjainak képviselete, sportolásának, versenyeztetésének szervezett keretek közötti elősegítése, a szabadidő hasznos eltöltésének szervezése és az egészséges életmódra való nevelés keresztyén szellemben a sport sajátos eszközeivel a legfőbb célja a 2000-ben létrejött Református Iskolák Diáksportszövetségének. Feladatai között szerepel évenként legalább egy alkalommal országos verseny előkészítése, szervezése, valamint területi szervek létrehozása és azok működésének segítése.

Sport

A RIDISZ rendes tagja lehet minden református iskola, amennyiben a szövetség alapszabályát elfogadja és kéri felvételét a szövetségbe. A tagfelvételről a közgyűlés, ill. két közgyűlés között az Elnökség dönt. A szövetség pártoló tagjai lehetnek azok a nagykorú magánszemélyek, jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, akik illetve amelyek vállalják a szövetség erkölcsi és anyagi támogatását.

RIDISZ elnöke: Pálinkó Gábor (Kunszentmiklós)

Weboldal:

ridisz.hu