Börtönlelkészi Szolgálat

Börtönmisszió

A szolgálat középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden fogvatartott számára fontosnak tartjuk. A misszió célja, hogy a szabadon élő egyháztagok ne feledkezzenek meg a fogvatartottakról. A misszió lényegesnek tartja hangsúlyozni református Egyházunk bibliai, hitvallási tanításait.

A Börtönmisszió tevékenysége kétirányú. Egyrészről a börtönbe jutott embereknek hirdetjük Jézus Krisztus szabadítását, hogy van kiút a börtönből, és van bűnbocsánat. A börtönökben fogvatartottaknak igyekszünk lelki támaszt nyújtani. Másrészről a börtönből szabadulóknak igyekszünk segítő kezet nyújtani. Célunk olyan lakóotthonok, úgynevezett Félúti házak lét-rehozása, amelyek azokat fogadják be, akiket senki sem vár szabadulása után.

Az ország minden börtönében jelen vagyunk lelkészi szolgálatunkkal.

Elérhetőség:

cím: 1183 Budapest, Felsőcsatári u. 29-31.
telefon: +36 1 290 8486
e-mail: bortonmisszio[kukac]rmk[pont]hu

Cigánymisszió

Cigánymisszió

A szolgálat középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden cigány ember számára fontosnak tartjuk. A misszió célja, hogy a református egyháztagok ne feledkezzenek meg cigány embertársaikról. Határozott szándék az, hogy az előítéletek falait lebontva, felelősséget érezve minden Magyarországon élő cigány emberért, Jézus Krisztus parancsának engedelmeskedve cselekedjünk.

Hajléktalanmisszió

Hajléktalanmisszió

A szolgálat középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden hajléktalan ember számára fontosnak tartjuk. A misszió célja, hogy az egészséges családi és gyülekezeti közösség nélkül élők megtapasztalják a szeretet gyógyító erejét, ami a keresztyén közösségben átélhető. A misszió nem törekszik a református vallástól eltérő felekezetűek áttérítésére, de lényegesnek tartja hangsúlyozni református Egyházunk bibliai, hitvallási tanításait.

Határozott szándéka a hajléktalan emberek gyülekezeti betagolódásának elősegítése, a kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása. Az állandó alkalmak között bibliaóra, Istentisztelet és evangélizáció is megtalálható. A misszió Budapesten tevékenykedik, de cél, hogy az ország több városában keresztyén küldetéssel induljanak hajléktalan emberek segítését szolgáló intézmények, szolgálatok.

Elérhetőség

cím: 1181 Budapest, Üllői út 373.
telefon: +36 1 297 0357
e-mail: hajlektalanmisszio[kukac]rmk[pont]hu


Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálat

A Gyökössy Endre Lelkigondozói és Szupervízori Szolgálatot a Magyarországi Református Egyház hozta létre elsősorban reformátusok számára, ökumenikus nyitottsággal. A szolgálat foglalkozik egyének, párok, családok, lelkészek, lelkészcsaládok lelkigondozásával, lelkészek hivatásgondozásával. Emellett egyházi intézményi munkatársak szupervíziójával, missziók, lelkigondozói szolgálatok lelkészeinek, munkatársainak képzésével, lelkészek lelkigondozói továbbképzésével és szakmai napok, konferenciák szervezésével is.

Iszákosmentő Misszió

Istennek lehetséges…”Ha a Fiú megszabadít titeket, valósággal szabadok lesztek.” János 8,36

A Református Iszákosmentő Misszió a Magyar Kékkereszt Egyesülettel közösen végzi szolgálatát a szenvedélybeteg családokért. Hiszik, hogy az evangélium üzenete Jézus Krisztus által gyógyulást ad depressziós és függőségben élő barátaiknak, testvérekké teszi őket és helyreállítja családi életüket. Az egész országból fogadják azokat a segítséget kérő embereket, akik nyitottak az Isten által kínált új élet lehetőségére. A 13 napos gyógyító konferenciákon túl a dömösi kékkereszt kórházban utógondozó és családi heteket is tartanak. Magyarországon közel 50 utógondozó csoport van jórészt református gyülekezetekben. A szolgálat nyitott más felekezetű testvérek és a felekezeteken kívüliek felé is.

Az Alag utcai központban a csendesnapjaikon és a csoportok által szervezett találkozókon is igyekeznek támogatni, erősíteni az Istennel és egymással való kapcsolatot. Gyógyult barátaik egy része rendszeres bizonyságtévő. Sok segítségre szoruló rajtuk keresztül hallja a jó hírt: van kiút a szenvedélyek rabságából.

Elérhetőség

cím: 1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon: +36 1 307 7160
e-mail: rim[kukac]rmk[pont]hu


Lepramisszió

Lepramisszió

Magyarországon 1974-ben alapított jótékonysági szervezet, mely a világ legnyomorultabb leprabetegeinek gyógyítására, életük rendezésére, emberi méltóságuk visszaadására, maguk, családjuk és közösségeik felemelésére törekszik a 144 éves Nemzetközi Lepramisszió kötelékében. Jézus parancsának engedelmeskedve: „ …. leprásokat tisztítsatok!” (Máté evangéliuma 10. rész 8. vers) Büszkeségük, hogy 2002 óta a világ legnagyobb lepraszervezetének, az 1874-ben alapított, jelenleg 30 tagországból álló Nemzetközi Lepramissziónak (The Leprosy Mission International, www.leprosymission.org) tagszervezeteként működnek, Kelet-Európából mindeddig egyetlenként!

Kórházlelkészi Szolgálat

Nem csak szegények, de betegek is lesznek mindig közöttünk.

Kórházlelkészi szolgálat

A misszió küldetése a betegség próbájában lévő, szenvedő, kétségek közt lévő ember felé a segítő, vigasztaló, bátorító szeretet megélése, érte és vele való imádság, a kegyelmes Isten jelenlétének, vezetésének felfedezése. A szolgálat munkatársai mindezt a beteglátogatás, a lelkigondozói beszélgetés, igehirdetés alkalmain keresztül teszik.

A kórházlelkészek, gyülekezeti lelkészek, gyülekezeti munkatársak és önkéntes segítők egyaránt részt vesznek a munkában. Mindezt pedig kíséri, támogatja a gyülekezeti imaháttér, amely  a közös ügyet átöleli.

Elérhetőség
cím:
4031 Debrecen, Bartók Béla út 2-26.
telefon:
+36 52 511 777/1943
e-mail:
korhazmisszio[kukac]rmk[pont]hu


Magyar Kékkereszt Egyesület

Magyar Kékkereszt Egyesület

A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése úgy, hogy a keresztyén hitben Isten szabadító erejét megismerjék. Egyesületük a szenvedélybetegségek megelőzéséért, azok terjedésének megakadályozásáért és a szenvedélybetegek gyógyításáért dolgozik. Ennek érdekében ifjúsági felvilágosító, prevenciós munkát (nyári táborok, ifjúsági csoportok), valamint utógondozó - rehabilitációs tevékenységet is végeznek.

Menekültmisszió

Kapcsolódó híreink

Visszavonul a menekültmisszió nagyasszonya

A CEC nagygyűlése személyes pillanatokat sem nélkülöz. Az egyik ilyen mozzanat az Európai Egyházak Migrációs Bizottsága (CCME) főtitkárának búcsúztatója volt.

Önkénteseket vár a menekültmisszió

A menekültek életkilátásainak javítását, illetve a menekültek integrációját célul kitűző, nemrégiben útjára indult program egyik célja, hogy bevonja a gyülekezetek tagjait a menekült gyermekeket segítő, iskola utáni foglalkozásokba.

Jézusért Magyarországra

Muzulmánról reformátusra tért át az a család, akiknek több mint tíz évvel ezelőtt el kellett menekülniük Iránból. Meglátogattuk a családot, hogy bemutassuk, hogyan élnek közöttünk, és hogyan lehet menekültként, áttért keresztyénként Jézus születését ünnepelni.

Szolgálat a menekültek között

A református egyház menekültmissziója közel tíz éve segíti az üldöztetés elől Magyarországra menekült emberek beilleszkedését.

Isten szereti a menekültet

A Bibliatársulat és a menekültmisszió közös vándorkiállítása a menekültek kiszolgáltatottságára hívja fel a figyelmet és a mi hozzájuk fűződő viszonyunkra kérdez rá.

Erdélyben segített a menekültmisszió

A református menekültmisszió tanárai negyven órás képzést tartottak diakónusoknak és szociális munkásoknak a Kolozs megyei Mérán. A kis erdélyi faluban számos analfabéta, valamint szegény, rászoruló család él.

További tartalmak

Repülőtéri Lelkészség

Repülőtéri lelkészség

Repülőutak előtt sokak lelkiállapotát a nyugtalanság, a szorongás és a félelem jellemzi. A kiszolgáltatottság érzése következtében az utasok szívesen élnek az egyházi jelenlétből fakadó lehetőségekkel, a felekezeti hovatartozás igénye nélkül.
A missziói munka szépsége, de egyben nagy feladata a keresztyén hit és értékek hiteles felmutatása.
A szolgálat ökumenikus, melyet a négy történelmi egyház végez.
Rendszeresen tartunk ügyeleti napokat és istentiszteleti alkalmakat Ferihegy II. területén, az ökumenikus kápolnában. Az Istentiszteletek időpontja az ökumenizmus rendező elve alapján kerül be a lelkészség kalendáriumába.
A Magyarországi Református Egyház képviseletében egy lelkész végez szolgálatot Ferihegyen.

Elérhetőség
cím:
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér II-es terminál
telefon:
+36 1 296 7899
e-mail:
repuloterimisszio[kukac]rmk[pont]hu


mobil.jpg

Református Telefonos és Internetes Lelkigondozás

A +36-80-296-844-es telefonszám hívható lelki válság esetén, emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére, minden nap 17 órától éjjel 1-ig. A református telefon-lelkigondozás célja az azonnali válságkezelés: azoknak a hívását várják, akiknek szükségük van élőszóban kapott támaszra, gyámolításra és útmutatásra. Skype-os lelkigondozói szolgálat minden nap 21 órától éjjel 1-ig áll a rászorulók rendelkezésére. A lelkigondozók a következő krízishelyzetek kezelésében rendelkeznek komoly tapasztalattal: magányosságból fakadó kérdések; emberi kapcsolatok kudarcai; alkoholizmus; depresszió; az öngyilkosság szélén állók; munkahelyi problémák; társkeresés; szexuális problémák; egyházi, hitbeli, erkölcsi és filozófiai kérdések; egészségügyi problémák; gyász, veszteség, válságban, kétségbeesésben és egyéb érzelmi problémákban élők, küzdők kérdései.

Siketmisszió

Siketmisszió

A Siketmisszió szolgálatának középpontjában Isten Jézus Krisztus által közölt szeretetének hirdetése áll, amelynek megismerését minden hallássérült számára fontosnak tartják.
A misszió célja, hogy az egészséges egyháztagok ne feledkezzenek meg hallássérült testvéreikről, illetve, hogy a hallássérült testvérek is bekapcsolódhassanak az egyházi, gyülekezeti életbe. A misszió nem törekszik a református vallástól eltérő felekezetűek áttérítésére, de lényegesnek tartja hangsúlyozni református egyházunk bibliai, hitvallási tanításait. Határozott szándéka a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elősegítése, kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalom adományozása.
A szolgálat munkatársai az ország több városában bibliaórákat, Istentiszteleteket és közösségi alkalmakat tartanak. A misszió rendszeresen végez hitoktatást hallássérülteket gondozó intézményekben, a fiatalok számára nyári táborokat, kézműves foglalkozásokat szervez.

Elérhetőség
cím:
1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon:
+36 30 676 5601
e-mail:
siketmisszio[kukac]rmk[pont]hu


Tábori Lelkészség

Kapcsolódó híreink

„Harci zajban, küzdelemben oldalunkon áll…”

A Bibliában a katonák szerves részei a történéseknek. A golgotai kereszt alatt az egyik legszebb bizonyságtétel a római százados szájából hangzott el: „Bizony, Isten Fia volt ez!" (Mt 27,54) – mondja Jákob János protestáns tábori püspök, akivel a tábori lelkészi szolgálat negyed évszázaddal ezelőtti újraalakulása kapcsán beszélgettünk.

Karácsony a határsávban

A karácsony a legtöbb embernek elképzelhetetlen templomi közösség nélkül – pedig vannak, akik munkájuk miatt nem tudnak elmenni szenteste gyülekezetük templomába. Ilyenek a Magyarország déli határán szolgálatot teljesítő katonák is: nekik a tábori lelkészek tartanak istentiszteleteket.

„Ajtó Isten felé”

Több hónapos munka után megújult a Magyar Honvédség Rekreációs, Kiképzési és Konferencia Központ balatonfőkajári imaterme. A megszépült termet az október 2-án áldotta meg Oláh Emil alezredes, kiemelt vezető tábori lelkész és Bíró László katolikus tábori püspök.

További tartalmak

Vakmisszió

Vakmisszió

A Vakmisszió célja Isten igéjét és vigasztalását közvetíteni a látássérültek felé, találkozási lehetőségeket biztosítani Istennel és egymással is. Rendszeres alkalmakat tartanak Budapesten és Debrecenben, a Vakok Intézetének több telephelyén jelen vannak. Szívesen tartanak érzékenyítést iskolákban, gyülekezetekben, valamint missziós utakat is a látássérültek egyesületei által.

Elérhetőség:
cím:
1151 Budapest, Alag utca 3.
telefon: +36 1 271 0498/8/22 vagy +36 30 278 2563
e-mail: vakmisszio[kukac]rmk[pont]hu