A Magyarországi Református Egyház missziói tevékenysége

„Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanítvánnyá minden népet” (Mt 28,18–19).

A Magyarországi Református Egyház elhívásának lényege és célja a misszió. Az a vágyunk, hogy mind az egyház, mind a gyülekezetek olyan hitüket megélő közösségek legyenek, melyek életükkel és szavaikkal Istenre mutató jellé, Isten Országa tanúivá válnak. Így hiteles tanúságtételük által minden ember számára elérhetővé válik az evangélium szabadító, gyógyulást hozó örömhíre.


Gyülekezeti misszió

Egyházunk missziói elhívásából fakadó tevékenységei igen szerteágazóak. Missziói küldetésünk kiterjed az itthon és a világban végzett szolgálatokra. E feladatok ellátásában a gyülekezetek mellett nagy szerep jut az egyház missziói intézményhálózatának is.


Cigánymisszió

Az intézményhálózat egyik fontos része a Zsinati Hivatal Missziói Irodája, amely munkájával egyházunk és a gyülekezetek missziói megújulását kívánja szolgálni. Az iroda tematikus konferenciákkal, lelkészek és gyülekezeti tagok számára szervezett képzésekkel, kurzusokkal és más rendezvényekkel, gyülekezetépítési tanácsadással és kiadványokkal egyaránt foglalkozik. Emellett a missziói iroda tevékenységei közé tartozik a Zsinat által 2013-ban elfogadott cigánymissziós stratégia megvalósulásának segítése is.


Misszió konferencia

Az iroda munkájának hátterében a 2014-ben, a Magyarországi Református Egyház Zsinata által elfogadott küldetésnyilatkozat áll, amely egyházunk missziói értelmezését Isten missziójában helyezi el:

„Az egyház létének és küldetésének alapja, hogy megjelent Isten üdvözítő akarata Krisztusban. Az egyház tehát Isten missziójának részese és eszköze. Az egyház közössége arra hívatott, hogy Isten országának jele, előíze és munkálója legyen a világban. Azáltal, hogy gyülekezeteinek, egyháztagjainak tanúságtétele által Krisztus evangéliumát hirdeti a világnak szóban és tettben. Az egyházszervezet, a gyülekezetek közösségének keretet adó struktúra, eszköze és hordozója kell legyen az evangélium értéket, identitást és közösséget teremtő közvetítésének (kommunikációjának).”

„Célunk, hogy a következő évtizedekben a Magyarországi Református Egyház a szekularizálódó, individualizálódó, társadalmi feszültségekkel küzdő és összetételében változó magyar társadalomban Isten szeretetét, igazságát és kegyelmét hirdesse, mutassa fel és tegye megtapasztalhatóvá. Ezért egyházunk erős elhivatottságú, a keresztyén spiritualitást megélő, kreatív egyháztagok, lelkipásztorok (nők és férfiak) szolgálata által folyamatosan megújuló, egymást elfogadó, egységben és más felekezetekkel ökumenikus együttműködésben szolgáló közösség kíván lenni.”